Arbete
Asien
Atomvapen
Bibeln
Borgerligheten
Brott och straff
Demokrati
Ekonomi
EU och EMU
Fackföreningar
Faktabetonade
Fascism
Feminism
Folkpartiet
Hatet mot upprorsmakarna
Historia
Högerns historia
Homofobi
Ideologier
Ideologiproduktion
Imperialism
Internationella högerspöken
Japan
Kalla kriget
Känt folk talar ut
Klassamhället
Kolonialism
Konflikter
Könsmaktsordningen
Könsroller
Krig
Krigsförbrytelser
Krigspropaganda
Kristdemokraterna och centern
Kritiskt tänkande
Kultur
Kungahuset
Kunskap
Latinamerika
Människosyn
Marx
Media
Mellanöstern
Militarism
Miljö
Moderaterna
Moral och moralism
Nationalism
Organisering
Överklassen
Övriga
Pengar och rikedom
Perifera
Plundringen
Rasism
Rättigheter
Regimerna i Syd
Reklam
Religion
Säga som det är
Sanningssägande borgare
Socialdemokratins sämre sidor
Socialism
Solidaritet
Staten
Tortyr
USA
Wallenberg
Yttrandefrihet

 
 

Rättigheter

Folkets vilja skall utgöra grundvalen för statsmakternas myndighet. Denna vilja skall uttryckas i periodiska och verkliga val, vilka skola äga rum med tillämpning av allmän och lika rösträtt samt hemlig röstning eller likvärdiga fria röstningsförfaranden.
Ur artikel 21 i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna

Tolkar man det elakt betyder det att länder där fattiga, arbetslösa människor lever under existensminimum, exempelvis USA, begår en kränkning som kan nämnas i samma andetag som Saddam Husseins brutala förföljelse.
Per Ahlin, Dagens Nyheters ledarredaktion, om att FNs mänskliga rättigheter innefattar också sociala och ekonomiska rättigheterArena #3/1999

A spokesman for the Reagan adiministration has said that many dead people are really only sick, and trying to collect illegal death benefits.
George Carlin

You hear about constitutional rights, free speech, and the free press. Every time I hear these words I say to myself, "That man is a Red, that man is a Communist!" You never hear a real American talk like that.
Mayor Frank Hague, Jersey City, New Jersey, 1938 Petras, Ross & Petras, Kathryn: "The 776 stupidest things ever said", Doubleday 1993,  ISBN 0-385-41928-7

Ingen må utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.
Artikel 5 ur FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna

Det är emellertid tveksamt om ett beslut att inte låta politiska ungdomsförbund vara verksamma i skolans lokaler är förenligt med grundlagen. Av JO 1991/92 s. 346 framkommer att en skola inte får förbjuda politiska partier att sprida flygblad inom skolans lokaler på grund av flygbladets innehåll. Ett sådant beslut strider mot förbudet mot spridningshinder i 1 kap. 2 § tryckfrihetsförordningen; att skolans lokaler inte är att anse som allmän plats saknar betydelse.
Ur kommundemokratiutredningen, SOU 2001:48 sid 300

Kanske är det på sin plats att påminna om att det var kommunistdiktaturerna i öst som en gång betonade de sociala, ekonomiska och kulturella rättigheterna på bekostnad av individens frihet.
Charlotta Friborg, Dagens Nyheters ledarredaktionArena #3/1999

In order to ensure respect for and protection of the civilian population and civilian objects, the Parties to the conflict shall at all times distinguish between the civilian population and combatants and between civilian objects and military objectives and accordingly shall direct their operations only against military objectives.
Artikel 48 ur Genévekonventionens TPI från 1977

Före attentaten mot World Trade Center i New York kritiserade hela världen Israel. Man talade om mänskliga rättigheter. Men nu har västvärlden blivit en del av kampen.
General Chaim Ben Ami, f d chef för den israeliska säkerhetstjänstens förhörsavdelningAftonbladet 050102, http://www.aftonbladet.se/vss/nyheter/story/0,2789,755354,00.html 050102

Launching an indiscriminate attack affecting the civilian population or civilian objects in the knowledge that such attack will cause excessive loss of life, injury to civilians or damage to civilian objects, as defined in Article 57, paragraph 2 (a) (iii)
ur artikel 85, tredje punkten, ur Genévekonventionens TPI från 1977, som ger exempel på krigsförbrytelser

After all, in our prisons too, there are hundreds, perhaps even thousands of people who I would call political prisoners.
Andrew Young, former U.N. Ambassador, on U.S. human rights

Starvation of civilians as a method of warfare is prohibited.
Artikel 54, första punkten, ur Genévekonventionens TPI från 1977

Envar har rätt att i andra länder söka och åtnjuta fristad från förföljelse.
Ur artikel 14 i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna

Politisk verksamhet på skolorna får inte motverkas utan bör främjas. Samtliga kommuner bör se över sina skolors bestämmelser vad beträffar möjligheten för politiska ungdomsförbund och andra organisationer att inom skolorna få uttrycka sina åsikter.
Ur kommundemokratiutredningen, SOU 2001:48, ur inledningen till kapitel 11

1. Envar har rätt till arbete, till fritt val av sysselsättning, till rättvisa och tillfredsställande arbetsförhållanden och till skydd mot arbetslöshet.
2. Envar har utan åtskillnad rätt till lika lön för lika arbete.
3. Envar, som arbetar, har rätt till rättvis och tillfredsställande ersättning, som tillförsäkrar honom själv och hans familj en människovärdig tillvaro och som, där så är nödvändigt, kompletteras med andra medel för socialt skydd.
4. Envar har rätt att bilda och ansluta sig till fackföreningar till skydd för sina intressen.

Artikel 23 ur FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna

Envar har rätt till frihet i fråga om fredliga möten och sammanslutningar.
Ur artikel 20 i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna

Ty själva faktum att det finns två likställda FN-konventioner om mänskliga rättigheter härrör från en kompromiss med dessa [kommunistiska] diktaturer och med den ideologi på vilken de baserade sig, marxismen.
Thomas Gür, Svenska Dagbladets ledarredaktionArena #3/1999

Envar har rätt till en levnadsstandard, som är tillräcklig för hans egen och hans familjs hälsa och välbefinnande, däri inbegripet föda, kläder, bostad, hälsovård och nödvändiga sociala förmåner, vidare till trygghet i händelse av arbetslöshet, sjukdom, invaliditet, makes död, ålderdom eller annan förlust av försörjning under omständigheter, över vilka han icke kunnat råda.
Ur artikel 25 i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna

We declare our right on this earth ... to be a human being, to be respected as a human being, to be given the rights of a human being in this society, on this earth, in this day, which we intend to bring into existence by any means necessary.
Malcolm X 1964

The rights you have are the rights given to you by Committee. We will determine what rights you have and what rights you have not got.
J. Parnell Thomas, House Un-American Affairs Committee, to a witness  Petras, Ross & Petras, Kathryn: "The 776 stupidest things ever said", Doubleday 1993,  ISBN 0-385-41928-7

No enforcement action shall be taken under regional arrangements or by regional agencies without the authorization of the [United Nations] Security Council.
UN Charter, Chapter VIII, Article 53, signed by the U.S. in 1945penpress.org 020529

Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga lagstiftnings-, administrativa och sociala åtgärder samt åtgärder i utbildningssyfte för att skydda barnet mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, misshandel eller utnyttjande, innefattande sexuella övergrepp, medan barnet är i föräldrarnas eller den ena förälderns, vårdnadshavares eller annan persons vård.
FNs barnkonvention, artikel 19.1