Alkohol
Arbete
Arbetslöshet
Brott och straff
Fascism
Feminism
Historiska anekdoter
Högerns historia
Imperialismen
Inkomster
Klassamhället
Kuriosa
Media
Miljö
Offentlig sektor
Överklassen
Rasism
Skolan
Storbolagen
Svenska fascister
Sveriges ekonomi
USA
Utplundrade länder
Vapenindustrin
Världsekonomin


Feminism
 
Historically, women have represented 0% of U.S. Presidents, less than 1% of Senators and less than 1% of House Representatives.
National Information Bank on Women in Public Office, Eagleton Institute of Politics, Rutgers University, 2001 / penpress.org 020619

Individen är en man
Vid riksdagsvalet 1998 fick 11 procent av kvinnorna och 19 procent av männen personröster.
SCB:s På tal om kvinnor och män 2000

Av julkalendrarna i SVT har 50 haft pojkar eller män som huvudrollsinnehavare och 13 haft flickor eller kvinnor.
Everyday 000904

Av de killar som är i tonåren är 17 procent missnöjda med sin kropp. Motsvarande siffra för tjejer är 43 procent. För killarna minskar missnöjet ju äldre de är, för tjejer är det tvärtom: 52 procent av de 17-åriga tjejerna var missnöjda med sin kropp, mot 5 procent av killarna. Tjejerna hade också tänkt mer på vilka specifika kroppsdelar de var nöjda eller missnöjda med.
Studie av Carita Bengs, sociolog vid Umeå universitet / Ordfront Magasin #4/2002. Studien omfattade 162 personer.

Åtta av tio femtonåringar är inte nöjda med sin kropp.
SvD 990512

Moderat feminism
Av moderaternas 60 miljarder i skattesänkningar i sin budgetmotion från hösten 2001 går 58 procent till män.
Män i åldern 45-64 år får ungefär en dubbelt så stor skattesänkning som kvinnor i alla åldersgrupper.
Åsa Forssell och Anna-Kirsti Löfgren: ”Vem får egentligen de skattesänkningar som (m) utlovar?”, LO 2002, ISBN 91-566-1886-7

Representation
I Sverige utgör män...
67 procent av landshövdingarna
54 procent av statssekreterarna
50 procent av statsråden
77 procent av myndighetscheferna
77 procent av justitieråden
57 procent av riksdagsledamöterna
81 procent av regeringsråden
73 procent av överåklagarna
87 procent av polischeferna
100 procent av chefsredaktörerna
Expressen / Belinda Olsson & Linda Norrman Skugge: "Fittstim", DN Bokförlag 1999

84 procent av poliserna i Sverige är män.
DN 990309

14 stycken, eller 1,4 procent, av Sveriges 500 största företag med dotterbolag (totalt 886 bolag) har en kvinna som VD.
Veckans Affärer / SvD 990325

Procentandel män på partiernas valsedlar i kommunvalet 2002:
TotaltFörstaplats
Vänsterpartiet5360
Socialdemokraterna5667
Miljöpartiet5261
Centerpartiet6272
Folkpartiet6076
Kristdemokr.5775
Moderaterna6772
Totalt5971

Kommunaktuellts granskning av partiernas valsedlar i samtliga kommuner, Kommunaktuellt #16/2002

I kommuner där fler än 65 procent av de som styr är män har endast var femte kvinnojour. I kommuner där färre än 55 procent av de som styr är män har varannan kvinnojour.
SVT: "Uppdrag granskning" / aftonbladet.se 020830

Under sommarhalvåret lägger svenska kvinnor ner en halv miljon kronor om dagen på att ta bort oönskad hårväxt.
Kristina Thulin & Jenny Östergren: "X-märkt", Rabén och Sjögren 1998

57 procent av flickorna i årskurs nio tycker att de är för tjocka.
Folkhälsoinstitutets undersökning av skolbarns hälsovanor 1997/98

In most industrial countries—including France, Japan and the United States—women account for 10–20% of parliamentarians.
UNDP: "Human Development Report 2002", p. 16

Women occupy more than 30% of parliamentary seats in only five countries; in 31 they occupy fewer than 5%.
UNDP: Human Development Report 1999 / penpress.org 020619

Det finns bara 11 länder i världen, bland annat Sverige, där över 30 procent av det nationella parlamentet består av kvinnor. Samtliga har använt någon form av kvotering.
UNDP: "Human Development Report 2002", undp.org/hdr2002/facts.html 020801

I den privata sektorn är 80 procent av cheferna män, medan 60 procent av de anställda är män. I den offentliga sektorn är 60 procent av cheferna män medan bara närmare 30 procent av de anställda är det.
SCB: "På tal om män och kvinnor" 1998 / DN 980820

Två tredjedelar av alla som blir långtidssjukskrivna i det svenska arbetslivet är kvinnor.
Statens Folkhälsoinstitut: "Mot en ny folkhälsopolitik", 2002

I en undersökning på arbetsplatser, med drygt 3300 svarande kvinnor, uppgav 0,9 procent att de under de senaste 12 månaderna utsatts för fysiskt våld av en närstående man. Omkring hälften av dem uppgav att de varit utsatta för våld vid upprepade tillfällen. Det tyder på att cirka 25 000 förvärvsarbetande kvinnor misshandlas under ett år, och mörkertalet är i storlekordningen 4-5, det vill säga att mellan en fjärdedel och en femtedel av den faktiska brottsligheten polisanmäls.
Lotta Nilsson: "Våld mot kvinnor i nära relationer - En kartläggning", BRÅ Rapport 2002:14, Edita Norstedts Tryckeri 2002, ISSN 1100-6676, ISBN 91-38-31969-1, bra.se 020830

Kvinnor inom LO tjänar i genomsnitt 84 procent av vad männen gör. Samma siffra för TCO är 78 procent och för Saco 76 procent.
LO:s utredningsenhet / DN 990309

In the United States, a woman is beaten every 15 seconds.
UNDP: "Human Development report", 1995 / penpress.org 020529

Det kallas arbetsdelning
Bara 13 procent av de förvärvsarbetande kvinnorna och 11 procent av männen arbetar idag i jämställda yrken, dvs yrken som inte är utpräglade mans- eller kvinnoyrken.
SCB:s På tal om kvinnor och män 2000

Ungefär 80 procent av alla som examinerades från en högskoleutbildning inom undervisningsområdet 1998/99 var kvinnor, och nästan 90 procent av alla som examinerades inom vård och omsorg.
SCB:s På tal om kvinnor och män 2000

Varannan ensamstående kvinna med barn hade varken tillgång till fritidshus eller råd att åka på semester 2001.
LO / Johan Ehrenberg & Sten Ljunggren: ”Ekonomihandboken”, Leopard förlag 2002, s 82

Mer än 95 procent av de filmer som visades i Sverige 1996 var regisserade av män. 82 procent hade en man aom huvudperson. De 17 procent som hade en kvinna som huvudperson, regisserades över fyra gånger så ofta av en man som av en kvinna. Tendenserna är desamma bland både Hollywoodfilmer och andra filmer.
Ingrid Lindell (2004): "Att se och synas. Filmutbud, kön och modernitet", litteraturvetenskapliga institutionen i Göteborg / Genus #2/2004

Nearly 1 in 3 adult women in the U.S. experience at least one physical assault by a partner during adulthood.
American Psychological Association, Presidential Task Force on Violence and the Family, 1996 / penpress.org 020529

Mäns våld mot kvinnor
Enligt en undersökning från BRÅ dödades 164 kvinnor av män som stod dem nära mellan år 1990 och 1999. I 40 procent av fallen fanns hot mot kvinnan dokumenterade innan gärningen. I en tredjedel av fallen finns uppgifter om att mannen tidigare misshandlat kvinnan.
Undersökningen har kritiserats av kvinnojourer för att underskatta antalet dödade, bland annat för att det är en form av brott som sällan leder till fällande domar. De menar också att uppgifterna om sambandet med händelser före mordet är missvisande låga, eftersom trakasserierna sällan kommer till myndigheternas kännedom.
BRÅ: "Dödligt våld mot kvinnor i nära relationer" / Tidningen Lava #3, 2002

Först 1962 blev våldtäkt inom äktenskapet olaglig i Sverige.
Situation Stockholm, #59, mars 2002

I kommuner där fler än 65 procent av de som styr är män har endast var femte kvinnojour. I kommuner där färre än 55 procent av de som styr är män har varannan kvinnojour.
SVT: "Uppdrag granskning" / aftonbladet.se 020830

Tolerans mot våld
Kvinnor har en mer restriktiv inställning till våld och våldsanvändning än män. Skillnaderna återfinns oavsett om frågorna gäller politik, kultur eller till exempel familjeliv. Den enda grupp som inte uppvisar några könsskillnader i synen på våld och våldsanvändning är barn (de grupper som undersökts är 6- och 9-åringar).
Ulf Bjereld: "Kön och politiskt våld", Gidlunds 1998 / DN 981124

Lika lön för lika kön?
Enligt UNDP:s statistik tjänar kvinnor i Sverige fortfarande bara 68 procent av männens löner.
HDR 2001 s 214

Standardvägd löneskillnad
Medlingsinstitutet har gjort en standardvägning av löneskillnaderna mellan män och kvinnor, dvs. rensat bort skillnader som har samband med vissa faktorer. De använde fem faktorer: 1) ålder, 2) hel- respektive deltidsarbete, 3) utbildningsnivå, 4) sektor på arbetsmarknaden och 5) yrkesgrupp. på det sättet försvinner de löneskillnader som t ex beror på att kvinnor deltidsarbetar i högre utsträckning eller att kvinnodominerade yrkesgrupper har lägre löner.

Kvinnors löner som andel av mäns löner år 2000, före och efter standardvägning
SektorAndel kvinnorFöreEfter
Privat37%84%90%
Stat43%84%92%
Landsting79%71%93%
Kommun78%90%98%
Totalt49%82%92%

Medlingsinstitutet: "Avtalsrörelsen och lönebildningen 2001", Medlingsinstitutets årsrapport, sid 76f

Även efter att hänsyn tagits att kvinnor och män har olika ålder, utbildning, finns på olika sektorer och tillhör olika yrkesgrupper, kvarstår löneskillnader mellan kvinnor och män. I den privata sektorn tjänar kvinnor fortfarande bara 90 procent av männens löner, och i landstingen 93 procent.
SCB:s På tal om kvinnor och män 2000 s 72

Trots att kvinnor har tagit igen männens försprång i utbildningslängd och arbetslivserfarenhet, har lönegapet varit i det närmaste konstant de senaste 20 åren.
SOU 2001:53

In 2001, U.S. women represent:
10% of state Governors
13% of the Senate
14% of the House
27% of the state legislators
25% of statewide elected positions
National Information Bank on Women in Public Office, Eagleton Institute of Politics, Rutgers University, 2001 / penpress.org 020619

Ända fram till mitten av 1960-talet existerade det uttryckligen särskilda kvinnolöner. Först 1960 togs de bort ur huvudavtalet mellan LO och SAF, efter en envis kamp från LO:s kvinnor.
"Feminismens teori och praktik", vänsterpartiet 2001, s 46

...och så dagens övertid
Fortfarande utförs nära två tredjedelar av det obetalda arbetet av kvinnor. Det upptar 33 timmar per vecka för kvinnor och 20 timmar för män. Totalt sett arbetar kvinnor och män lika mycket, men skillnaden är att kvinnor arbetar mer obetalt och män mer betalt.
SCB:s På tal om kvinnor och män 2000

Kvinnorna står för 82 procent av det obetalda hushållsarbetet.
SOU 1998:6

Female victims of violence in the U.S. are 2.5 times more likely to be injured when the violence is committed by a partner than when committed by a stranger.
Bureau of Justice Statistics, Special Report: Violence Against Women, 1995 / penpress.org 020529

Bara 10 procent av dagarna med föräldrapenning för vård av barn tas ut av män, vilket ändå är betydligt mer än de 0 procent statistiken för 1974 visade upp.
SCB: "På tal om män och kvinnor" 1998 / DN 980820

Genussystemets ekonomi
Män äger 58 procent av nettoförmögenheten i Sverige.
SCB: "Reavinster och reaförluster 1999", Rapport 2001, s 35

Av de 278 kulturtexter som publicerades i DN under juli 2002 handlade 80 procent om män.
60 procent av artiklarna var skrivna av män, och av dem handlade 9 av 10 om män. 40 procent skrevs av kvinnor, men också av dem handlade nästan 2 av 3 om män.
etc.se 020906

Drygt 60 procent av skatterna i Sverige tas idag ut av män.
Statistik från SCB

Kvinnorna i Sverige hade totalt en förmögenhet på 1200 miljarder kronor 1999, och männen 1700 miljarder kronor.
Johan Ehrenberg & Sten Ljunggren: ”Ekonomihandboken”, Leopard förlag 2002, s 79

År 2000 hade kvinnor i Sverige en genomsnittlig inkomst på 151 100 kronor, medan män hade 221 400 kronor.
Johan Ehrenberg & Sten Ljunggren: ”Ekonomihandboken”, Leopard förlag 2002, s 81

Skam den som ger sig
1982 publicerades en artikel i tidskriften Science som stöder påståendet att kvinnor har större hjärnbalk, "bredband i hjärnan". Drygt 40 studier har sedan misslyckats med att upprepa resultaten.
Genus #2/2000