Alkohol
Arbete
Arbetslöshet
Brott och straff
Fascism
Feminism
Historiska anekdoter
Högerns historia
Imperialismen
Inkomster
Klassamhället
Kuriosa
Media
Miljö
Offentlig sektor
Överklassen
Rasism
Skolan
Storbolagen
Svenska fascister
Sveriges ekonomi
USA
Utplundrade länder
Vapenindustrin
Världsekonomin


Utplundrade länder
 
Kapitalismens välsignelse
I Sovjetunionen och Östeuropa levde en av tre invånare, 140 miljoner människor, på mindre än 35 kronor om dagen år 1999. Det är mer än 10 gånger fler än 1989.
The Economist / Metro 990507

Antalet fattiga i Ryssland, definierat som att leva på mindre än 4 dollar om dagen, ökade från 2 miljoner 1989 till 60 miljoner 1999.
World Development Indicators 1999 / Joseph E. Stiglitz: "Whither reform?: Ten Years of the Transition", 1999, worldbank.org 020705

Rysslands BNP nästan halverades mellan 1989 och 1999. Under samma period fördubblades dessutom orättvisorna, mätt med Gini-koefficienten.
Joseph E. Stiglitz: "Whither reform?: Ten Years of the Transition", 1999, worldbank.org 020705

År 1997 var det, av alla f d Östländer, bara Polen som inte hade minskat sin BNP sedan 1989. För de allra flesta var minskningen mer än 10 procent, och för många handlade det om ungefär en halvering - i flera fall betydligt mer än så.
Joseph E. Stiglitz: "Whither reform?: Ten Years of the Transition", 1999, worldbank.org 020705

Of the world’s estimated 854 million illiterate adults, 544 million are women.
UNDP: "Human Development Report 2002", p. 11

Every day more than 30,000 children around the world die of preventable diseases.
UNDP: "Human Development Report 2002", p. 11

Undernäring
Varje år dör elva miljoner barn av sjukdomar och undernäring. Närmare fem miljoner skulle kunna räddas med bättre utbyggd sjukvård och ett förbättrat näringsintag, bland annat genom amning.
70 procent av dödsfallen i u-länderna beror på lunginflammation, diarré, mässling, malaria eller undernäring. Ofta är det en kombination av dessa orsaker.
WHO / Metro 980910

Every day, 40,000 infants die of malnutrition.
World Bank: World Development Indicators, 1998 / penpress.org 020619

200 million children under the age of five suffer from malnutrition.
World Bank: World Development Indicators 1998 / penpress.org 020618

Worldwide, nearly 50% of deaths among children under 5 are due to malnutrition.
WHO: World Health Report 1998 / penpress.org 020619

Enkla problem
70 procent av dödsfallen i u-länderna beror på lunginflammation, diarré, mässling, malaria eller undernäring.
WHO / Metro 980910

1.1 billion people do not have access to clean water.
UNFPA: The State of World Population, 2001 / penpress.org 020619

Nearly a billion people entered the 21st century unable to read a book or sign their names.
UNICEF: "The State of the World's Children 1999" / globalissues.org 020705

Of the 4.4 billion people in developing countries, nearly three-fifths lack basic sanitation. About a third have no access to clean water. A quarter do not have adequate housing. A fifth have no access to modern health services. A fifth of children do not attend school to grade 5. And more than a fifth are chronically malnourished.
UNDP: Human Development Report 1998 / penpress.org 020618

UNDP har konstaterat att Porto Alegre, som 1989 införde en process för folkligt deltagande i utformandet av den lokala budgeten, har gjort "anmärkningsvärda framsteg": På sju år ökade andelen hushåll som har tillgång till vatten från 80 till 98 procent. Andelen som har tillgång till avlopp ökade från 46 till 85 procent, och antalet barn som gick i skolan fördubblades.
UNDP: "Human Development Report 2002", undp.org/hdr2002/facts.html 020801

Bättre och bättre dag för dag
De 80 fattigaste länderna sänkte sin BNP per capita mellan 1989 och 1999.
UNDP / DN 990713

År 1987 levde 1,2 miljarder människor på mindre än en dollar om dagen. År 2001 var de 1,5 miljarder.
Benny Åsman: "Det globala rånet", Moteld 2001, s 54

In 1998, the global starvation rate among children reached its 600 year peak.
UNICEF: State of the World's Children 1998 / penpress.org 020619

De globala inkomstskillnaderna ökade med 5 procent mellan 1988 och 1993. Det är lika snabbt som inkomstskillnaderna ökade i Storbritannien ökade under Thatcheråren.
Branko Milanovic i Economic Journal, januari 2002 / David Smith: "RES Economic Journal - January 2002", economicsuk.com 020705

I de flesta i-länder är inkomsterna från tullar relativt små: de står inte för mer än 1-2 procent av skatteintäkterna. I u-länderna däremot står de för det mesta för över 10 procent av skatteinkomsterna, och ibland för så mycket som 30 procent.
En av orsakerna till det är att det är relativt enkelt att ta ut tullar, medan de flesta andra skatteformer kräver kostsamma administrationssystem.
Mark Weisbrot and Dean Baker: "The Relative Impact of Trade Liberalization on Developing Countries", CEPR 2002, cepr.net 020705, s 9 och s 19

At the current rate it would take more than 130 years to rid the world of hunger.
UNDP: "Human Development Report 2002", p. 11

U-ländernas skuldbetalningar motsvarar 6,3 procent av deras totala BNP. Som jämförelse motsvarar biståndet 0,5 procent deras BNP.
UNDP: "Human Development Report 2002", s 31

In Central and Eastern Europe and the CIS per capita income shrank 2.4% a year in the 1990s; in Sub-Saharan Africa, 0.3%.
UNDP: "Human Development Report 2002", p. 10

År 1999 levde 2,8 miljarder människor på under 2 dollar om dagen. 1,2 miljarder av dem levde på mindre än en dollar om dagen.
UNDP: "Human Development Report 2002", undp.org/hdr2002/facts.html 020801

De utvecklingsländer som utmärkt sig med högre tillväxtnivåer än andra - till exempel Sydkorea, Taiwan, Kina och Indien - har inte följt någon enkel frihandelsstrategi. Istället har deras regeringar haft centrala, styrande roller i ekonomin. De har subventionerat nyckelindustrier och skyddat dem med tullar, och de har satt restriktioner på kapitalflödena.
Mark Weisbrot and Dean Baker: "The Relative Impact of Trade Liberalization on Developing Countries", CEPR 2002, cepr.net 020705, s 4

Malaria kills at least 1 million people a year, nearly all of them in the poorest countries.
UNDP: "Human Development Report 2002", p. 7

En dollar om dagen
Andelen människor som lever på mindre än en dollar om dagen.
Östasien och Stilla Havet15%
Sydasien40%
Latinamerika15%
Afrika söder om Sahara46%

HDR 2001 s 10

1.2 billion people live on less than $1 per day. 2.8 billion people live on less than $2 a day.
World Bank: "Global Poverty Measures 1987-1998 and Projections for the Future", 1999 / penpress.org 020618

1,4 miljarder människor lever på mindre än 1 dollar om dagen. Världens årliga militärutgifter är 15 gånger större än deras sammanlagda årliga inkomst.
UNDP: Human Development Report 1998 / ETC #1/2002

Almost half the world's population lives on less than two dollars a day.
Kofi Annan: "Message of the United Nations Secretary-General, Kofi Annan on the International Day for the Eradication of Poverty", 001017, un.org 020705

78 procent av världens invånare har så låga realinkomster att de skulle kunna få socialhjälp om de bodde i USA eller västeuropa. I den siffran är det alltså medräknat att priserna är lägre i u-länderna.
Branko Milanovic i Economic Journal, januari 2002 / David Smith: "RES Economic Journal - January 2002", economicsuk.com 020705

Skuldbetalningar som andel av exportinkomster för varor och tjänster.
Latinamerika38,7%
Central- och östeuropa15,3%
Sydasien13,0%
Östasien och Stilla Havet10,8%
Afrika söder om Sahara10,5%
Arabstaterna8,7%

UNDP: "Human Development Report 2002", s 206

Barnfattigdom
100 million children live or work on the streets.
UNDP: Human Development Report 1999 / penpress.org 020619

I Latinamerika arbetar 20 miljoner barn under 15 år varje dag inom den informella sektorn, t ex med gatuförsäljning. Då är barnprostitutionen inte inräknad.
ILO / Norrskensflamman 991118

Tjugoen procent av alla världens barn växer upp utan att få gå i skola. Det motsvarar 130 miljoner barn. En majoritet av dem är flickor, 56 procent. Skillnaden i skolgång mellan flickor och pojkar är störst i Sydasien (Indien, Bangladesh och Pakistan) och obefintlig i Latinamerika och västvärldens industriländer.
Utöver det lämnar 150 miljoner barn skolan innan de når årskurs fem. Det är ytterligare 30 procent av världens alla barn. Hälften av alla världens barn får med andra ord ingen eller helt otillräcklig utbildning.
Unicefs årsrapport 1998 / DN 981209

113 million school-age children are not in school—97% of them in developing countries.
UNDP: "Human Development Report 2002", p. 11

Vad det skulle kosta
To achieve universal provision of basic services in developing countries would cost 80 billion a year, less than 10 percent of global military expenditures.
United Nations Development Program: "Human Development Report", 2000 / penpress.org 020529

Enligt FN beror nöden inte alls på att det råder brist på livsmedel eller rent vatten i världen. Tvärtom finns det mer än någonsin. Problemet är att det som finns fördelas så ojämnt. Enligt FN:s beräkningar skulle hela jordens grundläggande behov av mat, dricksvatten, utbildning och sjukvård kunna täckas av en fyraprocentig skatt på världens 225 största förmögenheter.
Le Monde Diplomatique, november 1998 / etc.se 981219

American and European annual expenditure on pet food: $17 billion per year.
Estimated annual cost of providing universal healthcare and nutrition for everyone in the world: $13 billion per year.
UNDP: Human Development Report 1998 / penpress.org 020619