Till förstasidan

Se listan på världens tortyrstater
Så här gjordes kartläggningen

Samtliga de länder som Amnesty har skrivit om i sin årsrapport 2002 listades, och varje rapport genomöktes efter nyckelordet "torture". Som tortyrregimer definierades de länder där a) det ordet nämndes, och b) inget av följande skäl var tillämpliga:
 • att det markerades särskilt tydligt att rapporterna om tortyr inte går att bevisa
 • att det bara nämndes i ett specifikt fall
 • att det bara nämndes i samband med risk för tortyr av utvisade flyktingar
 • att det bara nämndes som historisk företeelse
 • att det bara nämndes i samband med undertecknande och ratificering av Tortyrkonventionen
 • att det bara nämndes i en mellanrubrik
 • att det bara nämndes i samband med undersökningar av förhållanden i landet
 • att rapporterna om tortyr inte uttryckligt kopplades till regimen

Ett trettiotal länder föll bort av de skälen. Kvar blev 96 länder, som därmed definierades som tortyrregimer. Skillnaderna dem emellan är stor, men det finns inget som tyder på att resultatet hade påverkats i någon högre utsträckning av en snävare definition.

Listan med tortyrregimer jämfördes sedan med delar av USA:s militära stöd för år 2003, enligt Bushadministrationens officiella budget. De stödformer som granskades handlar framförallt om två saker: militär utbildning och direkt finansiering av ländernas militärapparater.

I ett fall, Italien (vars Amnestyrapport uppseendeväckande nog gjorde att det inte gick att avföra Berlusconiregeringen med någon av punkterna ovan), räknades ett land in bland de som USA stödjer militärt utan att någon av de två programmen var aktuella. Italien är medlem i Nato, och har därmed rätt till stöd från USA vid en eventuell militär konflikt.

Ytterligare ett land krävde särbehandling: Afghanistan. Även om det inte finns en specificerad budgetpost för någon av de två typerna av militärt stöd till Afghanistan under 2003, så finns ett stöd budgeterat för 2004. Det är också uppenbart att USA på andra sätt militärt stödjer den sittande regimen. Kuwait och Taiwan kan sägas vara liknande fall, men räknades inte in bland de USA-stödda regimerna eftersom de relationerna möjligen är mer komplicerade.

Av de 96 tortyrregimerna mottog 79 stycken någon form av militärt stöd från Bushadministrationen. Det motsvarar 82 procent av regimerna.

Det finns några möjliga felkällor:
 • Amnestys årsrapport går inte igenom samtliga världens länder.
 • Amnestys rapporter är den enda källa som används för att bedöma förekomsten av tortyr. En säkrare bild skulle kunna fås genom att använda andra människorättsorganisationers rapporter parallellt.
 • Fokuseringen på ordet "tortyr" kan göra att allvarliga övergrepp som formulerats annorlunda i Amnestys rapport inte ges den betydelse de borde ha.
 • Definitionen av begreppet tortyrregim kan göras bredare eller smalare.
 • Det finns gränsfall där det inte är självklart vilken kategorisering en viss Amnestyrapport ska innebära med den använda definitionen.
 • Fler former av militärt stöd skulle kunna granskas.
Ingenting talar för att dessa faktorer, var för sig eller tillsammans, skulle förändra slutsatsen på något avgörande sätt.


Granskningen gjordes av Mikael von Knorring i mars 2003. Frågor skickas till micke@socialist.nu.

Använda källor:
Amnesty International (2002), "Annual Report 2002", http://web.amnesty.org/web/ar2002.nsf/home/home?OpenDocument 030309
Federation of American Scientists (2002), "U.S. Foreign Military Assistance", 020322, http://www.fas.org/asmp/profiles/aid/aidindex.htm 030309

  Till förstasidan

Se listan på världens tortyrstater